Revír Slatina č. 1

Číslo revíru:
3-3740-1-1
Popis:Čiastkové povodie rieky Slatina od ústia do rieky Hron po hrádzové teleso VN Môťová a od oceľovej lávky pre peších po MVE v Pstruši pod Čiernym mostom.
Rozloha (ha):neznáma
Organizácia:MsO Zvolen
Okres:Zvolen
Miera:podľa stanov
Účel:lovný
Druh povolenia:celozväzové kaprové, miestne a zvláštne
Užívateľ:SRZ
Charakter:kaprové vody
Dátum poslednej zmeny 17.01.2014
Link:http://zvolen.srz.sk/srz.htm
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth

Galéria