Revír Chrenovka

Číslo revíru:
2-0260-1-1
Popis:Potok Chrenovka od obce Bánov po Zúgov.
Rozloha (ha):neznáma
Organizácia:MsO Nové Zámky
Okres:Nové Zamky
Miera:Lieň 30cm,
Účel:lovný
Druh povolenia:miestne a zvláštne
Užívateľ:SRZ
Charakter:kaprové vody
Dátum poslednej zmeny 28.01.2014
Link:http://www.onarb.sk/srz/index.htm
Google Earth: značka na mape 100.kmz
POZOR! Prírodná pamiatka, nepoškodzovať porasty a nezanechávať po sebe odpady, udržiavať maximálnu čistotu, nezakladať ohne. Pri nedodržaní uvedených pokynov budú vyvodzované prísne sankcie v zmysle zákona. /začiatok revíru/
Google Earth: značka na mape 101.kmz
/koniec revíru/
Google Earth: značka na mape 102.kmz
Čiastkové povodie rieky Nitra od ústia do Váhu pri obci Komoča po ústie Starej Nitry pri obci Nitrianský Hrádok. /začiatok revíru/
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth